سرویس لحاف پارس مینا  


لحاف های پارس مینا با توجه به متریال مصرفی در پارچه و الیاف پرشده در جنس های گوناگون، فوق العاده سبک، راحت و انعطاف پذیر می باشند. با توجه به جنس بسیار مرغوب و درجه یک پارچه و الیاف به کار برده شده در آن با حداقل احتمال بروز حساسیت های پوستی لحظات تکرار نشدنی ای در خواب برای شما به ارمغان می آورند. سایز آن هامطابق استاندارد اروپا تهیه شده است که علاوه بر راحتی و موارد ذکر شده، نمای مناسب و زیبایی به تخت های استاندارد در هر سایزی می بخشند و توان تولیدی لحاف های پارس مینا علاوه بر طرح های موجود ،در ترکیب رنگ های متنوع و انحصاری به طور حتم توجه مشکل پسندان را با هر سلیقه ای معطوف خود خواهند کرد       
A 862   A 853   A 795   A 782   9783

       
9773   9763   9752   9743   8813

       
8804   8265   8174   8161   8144

       
C/482   C/402   C/153   C/103   C/094       
8133   C/554            

       
9339   005   134   388   171

       
750   1001   1749   1831   1946

       
1960   3343   3345   1977   4264

       
4435   4364   7736   8015   8808

       
0012   1108   8021   8011   8479

       
9340   8766   9579   1255   1251

       
9622   5058   1932   8805   8549

       
9532   9102   6384   1095   150532

       
1071   1096   1103   66   29982

       
826   1093   8765   150029   16437-1

- 90
سرویس لحاف راکتیو چاپی
شرح کالا کد محصول
لحاف یکنفره 0110001

سرويس لحاف يكنفره با رويه بالش

0110001001
سرويس لحاف يكنفره با كشدار90و یک رویه بالش 0110101002
سرويس لحاف يكنفره باملحفه تخت و یک رویه بالش 0110201003
لحاف یکنفره با محافظ لحاف 0110001004
سرويس لحاف يكنفره با رويه بالش با محافظ لحاف 0110001005
سرويس لحاف يكنفره با كشدار90و یک رویه بالش با محافظ لحاف 0110101006
سرويس لحاف يكنفره باملحفه تخت و یک رویه بالش با محافظ لحاف 0110201007
لحاف دونفره 0120001
سرويس لحاف دونفره با رويه بالش 0120001004
سرويس لحاف دونفره با ملحفه تخت و دو رویه بالش 0120201005
سرويس لحاف دونفره با كشدار160و دو رویه بالش 0120101006
سرويس لحاف دونفره با كشدار180و دو رویه بالش

0120101007

لحاف دونفره با محافظ لحاف 0120001008
سرويس لحاف دونفره با رويه بالش با محافظ لحاف 0120001009
سرويس لحاف دونفره با ملحفه تخت و دو رویه بالش با محافظ لحاف 0120201010
سرويس لحاف دونفره با كشدار160و دو رویه بالش با محافظ لحاف 0120101011
سرويس لحاف دونفره با كشدار180و دو رویه بالش با محافظ لحاف 0120101012

- 90
سرویس لحاف پنبه چاپی
شرح کالا کد محصول
لحاف یکنفره 0110002

سرويس لحاف يكنفره با رويه بالش

0110002001
سرويس لحاف يكنفره با كشدار90و یک رویه بالش 0110102002
سرويس لحاف يكنفره باملحفه تخت و یک رویه بالش 0110202003
لحاف دونفره 0120002
سرويس لحاف دونفره با رويه بالش 0120002004
سرويس لحاف دونفره با ملحفه تخت و دو رویه بالش 0120202005
سرويس لحاف دونفره با كشدار160و دو رویه بالش 0120102006
سرويس لحاف دونفره با كشدار180و دو رویه بالش 0120102007

سرویس لحاف ساتن چاپی
شرح کالا کد محصول
سرویس لحاف یکنفره ساتن چاپی با ملحفه تخت دو رویه بالش 0110205001

سرویس لحاف دونفره ساتن چاپی با ملحفه تخت و چهار رویه بالش

0120205002