سرویس های خواب نام آوران پارس، در تنوع رنگی زیر قابل ارائه به مشتریان می باشد.
شما می توانید با استفاده از این سامانه و ترکیب رنگ ها در بخش های مختلف سرویس خواب یکی از 1336336 حالت موجود را به سلیقه ی خود انتخاب نمایید.
در پائین کد هر رنگ جهت انتخاب درج گردیده است.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


- 90
سرویس ملحفه رنگرزی راکتیو ساده
شرح کالا کد محصول
دو عدد رويه بالش (70×50) 0300001001

دو عدد رويه كوسن(50×50)

0400001002
دوعدد رويه كوسن(40×40)0400001003
سرويس ملحفه تخت يكنفره(دو ملحفه تخت-یک رویه بالش) 0210201004
سرويس ملحفه كشدار يكنفره (کشدار90-تخت-یک رویه بالش) 0210101005
سرويس ملحفه كاوردار يكنفره(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار90-یک رویه بالش) 0210101006
نيم سرويس ملحفه كشدار يكنفره(کشدار90-یک رویه بالش) 0210101007
نيم سرويس ملحفه كاوردار يكنفره(کاور لحاف کتیبه دار-یک رویه بالش) 0210101008
سرويس ملحفه دونفره تخت(دو ملحفه تخت-دو رویه بالش) 0210101009
سرويس ملحفه كشدار دونفره 160(کشدار160-تخت-دو رویه بالش) 02101010010
سرويس ملحفه كشدار دونفره 180(کشدار180-تخت-دو رویه بالش) 0210101011
سرويس ملحفه كاوردار دونفره 160(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار 160-دو رویه بالش) 0210101012
سرويس ملحفه كاوردار دونفره 180(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار 180-دو رویه بالش)

0210101013

نيم سرويس ملحفه كشدار دونفره 160(کشدار160-دو رویه بالش) 0210101014
نيم سرويس ملحفه كشدار دونفره 180(کشدار180-دو رویه بالش) 0210101015
نيم سرويس ملحفه كاوردار دونفره(کاور لحاف کتیبه دار-دو رویه بالش) 0210101016
سرویس ملحفه کشدار یکنفره 120(کشدار120-تخت-یک رویه بالش) 0210101011
نیم سرویس ملحفه کشدار یکنفره 120(کشدار120-یک رویه بالش) 0210101012
نیم سرویس ملحفه یکنفره تخت(تخت-یک رویه بالش) 0210201013
کاور لحاف کتیبه دار یکنفره 0510001001
ملحفه یکنفره تخت 0210201032
نیم سرویس ملحفه دو نفره تخت(تخت-دو رویه بالش) 0220201017
ملحفه دو نفره تخت 0220201031
کاور لحاف کتیبه دار دو نفره 0520001002