سرویس ملحفه و لحاف های پارس مینا  


ملحفه ها و لحاف های پارس مینا با توجه به متریال مصرفی در پارچه و الیاف پرشده در جنس های گوناگون، فوق العاده سبک، راحت و انعطاف پذیر می باشند. با توجه به جنس بسیار مرغوب و درجه یک پارچه و الیاف به کار برده شده در آن با حداقل احتمال بروز حساسیت های پوستی لحظات تکرار نشدنی ای در خواب برای شما به ارمغان می آورند. سایز آن هامطابق استاندارد اروپا تهیه شده است که علاوه بر راحتی و موارد ذکر شده، نمای مناسب و زیبایی به تخت های استاندارد در هر سایزی می بخشند و توان تولیدی ملحفه ها و سرویس های خواب پارس مینا علاوه بر طرح های موجود ،در ترکیب رنگ های متنوع و انحصاری به طور حتم توجه مشکل پسندان را با هر سلیقه ای معطوف خود خواهند کرد       
A 862   A 853   A 795   A 782   9783

       
9773   9763   9752   9743   8813

       
8804   8265   8174   8161   8144

       
C/482   C/402   C/153   C/103   C/094
       
8133   C/554            
- 90
سرویس ملحفه راکتیو چاپی
شرح کالا کد محصول
دو عدد رويه بالش (70×50) 0300001001

دو عدد رويه كوسن(50×50)

0400001002
دوعدد رويه كوسن(40×40)0400001003
سرويس ملحفه تخت يكنفره(دو ملحفه تخت-یک رویه بالش) 0210201004
سرويس ملحفه كشدار يكنفره (کشدار90-تخت-یک رویه بالش) 0210101005
سرويس ملحفه كاوردار يكنفره(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار90-یک رویه بالش) 0210101006
نيم سرويس ملحفه كشدار يكنفره(کشدار90-یک رویه بالش) 0210101007
نيم سرويس ملحفه كاوردار يكنفره(کاور لحاف کتیبه دار-یک رویه بالش) 0210101008
سرويس ملحفه دونفره تخت(دو ملحفه تخت-دو رویه بالش) 0210101009
سرويس ملحفه كشدار دونفره 160(کشدار160-تخت-دو رویه بالش) 02101010010
سرويس ملحفه كشدار دونفره 180(کشدار180-تخت-دو رویه بالش) 0210101011
سرويس ملحفه كاوردار دونفره 160(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار 160-دو رویه بالش) 0210101012
سرويس ملحفه كاوردار دونفره 180(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار 180-دو رویه بالش)

0210101013

نيم سرويس ملحفه كشدار دونفره 160(کشدار160-دو رویه بالش) 0210101014
نيم سرويس ملحفه كشدار دونفره 180(کشدار180-دو رویه بالش) 0210101015
نيم سرويس ملحفه كاوردار دونفره(کاور لحاف کتیبه دار-دو رویه بالش) 0210101016
سرویس ملحفه کشدار یکنفره 120(کشدار120-تخت-یک رویه بالش) 0210101011
نیم سرویس ملحفه کشدار یکنفره 120(کشدار120-یک رویه بالش) 0210101012
نیم سرویس ملحفه یکنفره تخت(تخت-یک رویه بالش) 0210201013
کاور لحاف کتیبه دار یکنفره 0510001001
ملحفه یکنفره تخت 0210201032
نیم سرویس ملحفه دو نفره تخت(تخت-دو رویه بالش) 0220201017
ملحفه دو نفره تخت 0220201031
کاور لحاف کتیبه دار دو نفره 0520001002

- 90
سرویس ملحفه پنبه چاپی
شرح کالا کد محصول
دو عدد رويه بالش (70×50) 0300002001

دو عدد رويه كوسن(50×50)

0400002002
دوعدد رويه كوسن(40×40)0400002003
سرويس ملحفه تخت يكنفره(دو ملحفه تخت-یک رویه بالش) 0210202004
سرويس ملحفه كشدار يكنفره (کشدار90-تخت-یک رویه بالش) 0210102005
سرويس ملحفه كاوردار يكنفره(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار90-یک رویه بالش) 0210102006
نيم سرويس ملحفه كشدار يكنفره(کشدار90-یک رویه بالش) 0210102007
نيم سرويس ملحفه كاوردار يكنفره(کاور لحاف کتیبه دار-یک رویه بالش) 0210102008
سرويس ملحفه دونفره تخت(دو ملحفه تخت-دو رویه بالش) 0220202009
سرويس ملحفه كشدار دونفره 160(کشدار160-تخت-دو رویه بالش) 0220102010
سرويس ملحفه كشدار دونفره 180(کشدار180-تخت-دو رویه بالش) 0220102011
سرويس ملحفه كاوردار دونفره 160(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار 160-دو رویه بالش) 0220102012
سرويس ملحفه كاوردار دونفره 180(کاور لحاف کتیبه دار-کشدار 180-دو رویه بالش)

0210101013

نيم سرويس ملحفه كشدار دونفره 160(کشدار160-دو رویه بالش) 0220102014
نيم سرويس ملحفه كشدار دونفره 180(کشدار180-دو رویه بالش) 0220102015
نيم سرويس ملحفه كاوردار دونفره(کاور لحاف کتیبه دار-دو رویه بالش) 0220102016
سرویس ملحفه کشدار یکنفره 120(کشدار120-تخت-یک رویه بالش) 0210102011
نیم سرویس ملحفه کشدار یکنفره 120(کشدار120-یک رویه بالش) 0210102012
نیم سرویس ملحفه یکنفره تخت(تخت-یک رویه بالش) 0210202013
کاور لحاف کتیبه دار یکنفره 0510002001
ملحفه یکنفره تخت 0210202032
نیم سرویس ملحفه دو نفره تخت(تخت-دو رویه بالش) 0220202017
ملحفه دو نفره تخت 0220202031
کاور لحاف کتیبه دار دو نفره 0520002002